Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

3764 4a4b

You selfish human.

Reposted frommyry myry viadarksideofthemoon darksideofthemoon
stationC
stationC
1789 0e3b 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaaknatazs aknatazs

May 23 2017

stationC
7523 5adc
Reposted fromdreptak dreptak viaKiRaktah KiRaktah
stationC
8740 ac92

This emergency exit sign.

Reposted frommyry myry viaNorkNork NorkNork
2601 3787

brunhiddensmusings:

kineticpenguin:

tenthcorner:

supapoopa:

peterfromtexas:

Reenactor throws a spear at a drone

What a time to be alive.

“The medieval warrior, realizing the consequences of his impulsive act, immediately approached the owner of the drone and offered to pay for the damage.

The owner of the drone was so impressed by the brilliant attack that he suggested organizing a competition for bringing down “dragons” with short spears next year.

Drone owners have another year to develop a unique “dragon-like” design for their flying machines.” (x)

I am 100% cooler with this knowing that the spear-thrower realized “oops maybe I shouldn’t have done that” and tried to make it right, and that the guy who the drone belonged to was cool with it

just so everyone knows, this has already been memorialized in a runestone


Sometimes the world isn’t such a bad place.

Reposted frompanrysownik panrysownik viaNorkNork NorkNork
stationC
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz

May 18 2017

stationC
8095 78ad 500
Reposted fromtfu tfu vialarwyastralne larwyastralne

May 17 2017

stationC
3100 60ef 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacudoku cudoku

May 08 2017

stationC
7312 e10c
Reposted fromthinredline thinredline viaPicki91 Picki91
stationC

Alfabet dorosłego człowieka

 

A może by tak jeszcze raz

Być bardziej sobą niż aktorem

Chcieć marzyć i w przekorny czas

Dzień pchać do nieba swoim torem

 

Edenu szukać pod Golgotą

Fatum zamieniać w Boga rękę

Grzechu nie zgarniać miarką złotą

Humorem zbić niejedną mękę

 

I jakoś tak żyć bardziej życiem

Jak dzieci liczne i beztroskie

Każdą godzinę chrzcić odkryciem

Lament stapiając w tym co boskie

 

Łabędzi śpiew zostawić ptakom

Miłością spojrzeć w zmartwychwstanie

Nadzieją wierzyć nowym znakom

Ocalić moc na śmierć zaranie

 

Piękna żadnego nie żałować

Rozumnie chłonąć świata strony

Słońcem i mrokiem się budować

To po to został on stworzony

 

Uwierzyć w szczęście wreszcie swoje

Wiarą zwyczajną tą z człowiekiem

Zaufać sercom serc podwoje

Że życie wciąż przychodzi z wiekiem

 

Ą, Ę i Ć dać ich własny kąt

Ś małe forsować z rozsądku

X, Y w życiu to nie błąd

Źle kiedy wszystko jest w porządku

— ks. Wojciech Węgrzyniak
stationC
Reposted fromFlau Flau
stationC
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viajustfeel justfeel
stationC
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions vianihuhu nihuhu
stationC
stationC
Reposted fromthetemple thetemple viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl